Welkom op de site van In 't Pak'uus

Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: Algemeen
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van goederen en alle door ons te verrichten diensten. Door het verlenen van een opdracht aanvaard de opdrachtgever deze voorwaarden.
ARTIKEL 2: Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Bezorg-, verzend- en verpakkingskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
ARTIKEL 3: Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheid van 30 dagen. Wij zijn eerst gebonden nadat van de koper een schriftelijk getekende order is ontvangen. Koper kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst indienen tot drie weken voor de overeengekomen invoeringsdatum. Wij zullen beoordelen of aan het verzoek voldaan kan worden. Dit zal schriftelijk worden medegedeeld. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en arbeidstijden. De arbeidstijden worden in onderling overleg overeengekomen.
ARTIKEL 4: Levertijd
Wij zullen alles in het werk stellen de goederen te leveren zoals schriftelijk is overeengekomen. Indien dit door oorzaken buiten ons om, niet mogelijk is, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
ARTIKEL 5: Levering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschied levering vanuit de winkel te Zierikzee. Zodra de geleverde goederen de winkel hebben verlaten is het risico voor de koper.
ARTIKEL 6: Risico en eigendomsoverdracht
Nadat de goederen de winkel hebben verlaten draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen aan koper of derden mochten ontstaan. De eigendom van goederen gaat pas dan op koper over, nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
ARTIKEL 7: Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschied betaling uitsluitend á contant. Er wordt geen aftrek verleend op contante betaling. Facturen dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien na een herhaald schriftelijk verzoek tot betaling binnen 14 dagen, de betaling niet is voldaan, zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen. Indien na drie schriftelijke pogingen de betaling niet is voldaan, zal de incasso uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, komen ten laste van koper. Bestellingen via de webwinkel worden pas dan verzonden als het volledige bedrag is overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.
ARTIKEL 8: Verzending
Ongeacht de waarde van de zending bepaald de verkoper de verzendingswijze. In- en uitlading van goederen zomede het vervoer en opslag ervan, geschieden buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van onze opdrachtgever. Indien de verzending door onze eigen middelen geschied geldt, dat uitsluitend het risico van beschadiging of vernietiging van opgeblazen producten voor rekening en verantwoording zijn van de opdrachtgever.
ARTIKEL 9: Verpakking
Indien de opdrachtgever speciale wensen heeft ten aanzien van de verpakking of verpakkingswijze, dan worden de kosten hiervan afzonderlijk berekend.
ARTIKEL 10: Reclame en Aansprakelijkheid
Gebreken aan zendingen dienen direct na ontvangst te worden gemeld. Indien dit niet mogelijk is, kunnen alleen schriftelijke reclamaties tot uiterlijk 8 dagen na levering voor behandeling in aanmerking komen. Als producten door de opdrachtgever of diens afnemer zijn gebruikt, verwerkt, vervuild of beschadigd, worden reclamaties niet erkend. Het is ter beoordeling van de verkoper of een zending geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade bij persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen veroorzaakt door in opdracht van opdrachtgever door ons geleverde goederen. Opdrachtgever dient ons hiervan te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van direct of indirecte vorderingen door derden . Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebruik van afbeeldingen en/of teksten op door ons of in onze opdracht door derden vervaardigde goederen, waartoe opdrachtgever ons opdracht heeft gegeven. Opdrachtgever staat in voor zijn recht gebruik te maken van hierboven genoemde afbeeldingen en/of teksten en verleent ons onvoorwaardelijke vrijwaring voor iedere aanspraak ter zake van derden.
ARTIKEL 11: Bedrukking
In aanvulling van hetgeen in vorig artikel genoemd, geldt voor bedrukte of in opdracht gemaakte goederen het volgende: voor fouten welke ontstaan door onduidelijk schrift of originelen, kunnen door opdrachtgever geen reclames geldend worden gemaakt. Alle al dan niet op verzoek van opdrachtgever door of in opdracht van onze gemaakte ontwerpen, clichés en dergelijke blijven het eigendom van verkoper of diens toeleveringsbedrijven.
ARTIKEL 12: Huur van goederen
In aanvulling op deze voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld aan het verhuren van goederen. Deze aanvullende voorwaarden worden omschreven in overeenkomsten aangaande verhuur. Nimmer kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of vervolgschade ontstaan door het oneigenlijk gebruik van het gehuurde.
ARTIKEL 13: Decoraties
Alle vormen van (ballon) decoraties worden door of onder auspiciën van de opdrachtnemer vervaardigd. Voorbeelden, foto’s, omschrijving, kleur of vorm kunnen anders lijken dan zij in werkelijkheid zijn. Reclames op kleur, vorm, aankleding en uitvoering worden dan ook niet in behandeling genomen. De arbeidstijd nodig voor het vervaardigen van decoraties en het decoreren op zichzelf zijn fictief en kunnen terstond door opdrachtnemer worden gewijzigd indien hij dit nodig acht. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig en veilig kunnen werken in de omgeving waar de decoratie moet worden aangebracht. Schade of gevolgschade aangebracht door opdrachtnemer of diens medewerkers en noodzakelijk voor het vervaardigen en/of verwerken en/of monteren en/of demonteren van decoraties zijn geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien geen toegang of aanvullende eisen worden gesteld door de eigenaar of exploitant van de te decoreren ruimte, kan de opdracht ter plaatse en op ieder moment door de opdrachtnemer worden geannuleerd waarbij de opdrachtgever niet ontslagen word van betaling van de overeengekomen prijs met een minimum van € 150,00.
ARTIKEL 14: Webwinkel
Alle producten die via de webwinkel worden aangeboden zijn zo goed als mogelijk beschreven. Prijzen zijn geldig tot de bestelling de kassa passeert. Via de website bestelde artikelen mogen binnen 8 kalenderdagen worden geroutineerd als: * De artikelen in oorspronkelijke staat verkeren en in ongeopende verpakking zitten * Het pakket voldoende is gefrankeerd * De vragen op het retourformulier zijn ingevuld * Indien de fout aan de zijde van de verkoper wordt geconstateerd, worden de retourkosten vergoed. * Koper ontvangt binnen 21 dagen na retourontvangst van de goederen het betaalde bedrag per giro of bank terug.
ARTIKEL 15: Ontbinding
Onverminderd de ons toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever of opdrachtgever zelf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die wij ten laste van de opdrachtgever hebben of verkrijgen, dadelijke en ineens opeisbaar.
ARTIKEL 16: Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, zullen met uitsluiting van ieder ander in eerste instantie onderworpen zijn aan loyaal koopmanschap. Indien hieruit geen bevredigende oplossing wordt verkregen, wordt voorgaande onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Middelburg.
   

Het Nederlandse recht is van toepassing

Februari 2008